Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2020 roku


Z A W I  A D O M I E N I E

             Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach  zawiadamia,  że działając na podstawie         ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Art. 39), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Art. 83), Statutu  Spółdzielni (§ 29) oraz  uwzględniając przepisy w  zakresie  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, Uchwałą nr 6/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,

Z w o ł a ł

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach, które odbędzie się  w dwóch częściach:

  •             Część pierwsza - w dniu 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 1700 w Sali Konferencyjnej (na parterze) Urzędu Miasta i Gminy w Gryficach.
  •             Część druga - w dniu 21 sierpnia 2020 r. (piątek) o godzinie 1700 w Sali Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury    ul. Wojska Polskiego 67 w Trzebiatowie.

z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:

a. Przewodniczącego,

b. Sekretarza,

c. Dwóch Asesorów.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Wybór komisji:

  • połączonej Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, i Wyborczej,
  • Uchwał i wniosków.

4.         Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

5.         Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie prawomocności i zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach.

6.         Sprawozdanie Komisji Wyborczej w przedmiocie ustalenia list kandydatów do Rady Nadzorczej.

7.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8.         Wybory do Rady Nadzorczej.

9.         Informacje ogólne i sprawy bieżące.`

10.     Sprawozdania za 2019 rok:

       a. Rady Nadzorczej Spółdzielni.     

       b. Zarządu Spółdzielni.

      c. Finansowe. 

11.    Dyskusja nad sprawozdaniami.

12    Propozycje zmian w Statucie.

13.    Podjęcie uchwał  w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r.,

e. ustalenia najwyższej kwoty zobowiązania jaką Spółdzielni może zaciągnąć  w latach 2020/2021,

f. wyrażenia zgody na podział nieruchomości,

g. zmian Statutu.

14.       Przedstawienie i przegłosowanie zgłoszonych wniosków.

15.       Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.

16.       Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (do Rady Nadzorczej).

17.       Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania za 2019 r., projekty uchwał, zgłoszone wnioski, propozycje zmian do Statutu oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jana Dąbskiego 48 w Gryficach pok. Nr 11, oraz w biurze przy ul. Głębokiej 3 A  w Trzebiatowie. Ze względu że Walne Zgromadzenie podzielone jest na części,Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, składania pisemnych wniosków do komisji Uchwał  i Wniosków - w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzania, zgłaszania poprawek do projektów uchwał oraz zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej - nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie, oraz pisemne oświadczenie o nienaruszaniu zakazu konkurencji oraz pisemne oświadczenie o nie zaleganiu kandydata z opłatami na rzecz Spółdzielni. Zgłoszenia bez powyższych załączników nie będą mogły być uwzględniane.

 

                                                                                            

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07 Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *