Walne zgromadzenie w 2021 roku


                                                                                      Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Art. 39), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Art. 83), Statutu Spółdzielni (§ 29) oraz uwzględniając przepisy w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, Uchwałą nr 10/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.,

                                                                                              Z w o ł a ł

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach, które odbędzie w dniu 16 lipca 2021 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej (na parterze) Urzędu Miasta i Gminy w Gryficach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:
    a. Przewodniczącego,
    b. Sekretarza,
    c. Dwóch Asesorów.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Odczytanie pełnomocnictw do reprezentowania członków.
4. Wybór komisji:
    • połączonej Komisji: Mandatowej i Skrutacyjnej.
    • Uchwał i wniosków.
5. Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie prawomocności i zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
8. Informacje ogólne i sprawy bieżące, w tym lustracja Spółdzielni i wnioski po lustracji.
9. Sprawozdania za 2020 rok:
    a. Rady Nadzorczej Spółdzielni.
    b. Zarządu Spółdzielni.
    c. Finansowe.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Propozycje zmian w Statucie.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
    b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
    c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
    d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 r.,
    e. ustalenia najwyższej kwoty zobowiązania jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2021/2022,
    f. przyjęcia wniosków polustracyjnych,
    g. zmian Statutu,
13. Przedstawienie i przegłosowanie zgłoszonych wniosków.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania za 2020 r., projekty uchwał, zgłoszone wnioski, propozycje zmian do Statutu, oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jana Dąbskiego 48 w Gryficach pok. Nr 11, oraz w biurze przy ul. Głębokiej 3 A w Trzebiatowie. Z protokołem z lustracji można zapoznać się w biurze spółdzielni w Gryficach. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania pisemnych wniosków do komisji Uchwał i Wniosków w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzania. Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

                                                                                                                                             ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07 Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *