ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" - Uchwałą nr 23/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Z w o ł a ł

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1700 w Sali Konferencyjnej (na parterze) Urzędu Miasta i Gminy w Gryficach z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:

a.       Przewodniczącego;

b.       Sekretarza;

c.       Dwóch Asesorów.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Odczytanie pełnomocnictw do reprezentowania Członków.

4.       Wybór komisji:

a.       połączonej Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wyborczej;

b.       Uchwał i wniosków.

5.       Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6.       Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie prawomocności i prawidłowości zwołania
          Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach.

7.       Sprawozdanie Komisji Wyborczej w przedmiocie ustalenia listy kandydatów do Rady Nadzorczej.

8.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

9.       Wybory do Rady Nadzorczej.

10.    Wybór delegata i zastępcy na IX Zjazd Regionalnego
         Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie.

11.    Informacje ogólne i sprawy bieżące.

12.    Sprawozdania za 2021 rok:

a.       Rady Nadzorczej Spółdzielni;

b.       Zarządu Spółdzielni;

c.       Finansowe. 

13.    Dyskusja nad sprawozdaniami.

14.    Propozycje zmian w Statucie.

15.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a.       zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;

b.       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021;

c.       zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021;

d.       udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2021;

e.       sposobu pokrycia straty bilansowej;

f.         ustalenia najwyższej kwoty zobowiązania, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2022/2023;

g.       zmian Statutu;

h.       zgody na zbycie wyodrębnionej części nieruchomości.

16.    Przedstawienie i przegłosowanie zgłoszonych wniosków.

17.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.

18.    Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyniku wyborów do Rady Nadzorczej.

19.    Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyniku wyborów delegata i zastępcy na IX Zjazd
         Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie.

20.    Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *