Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w budynku Nadrzeczna 3.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony
w formie zbierania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 41,63 m2, zlokalizowanego w budynku przy ulicy Nadrzecznej 3 w Gryficach.

 

Proponowany minimalny miesięczny czynsz najmu wynosić musi nie mniej niż 1.000 zł + podatek VAT. W minimalnym czynszu zawarta będzie zaliczka na koszty centralnego ogrzewania. Rzeczywiste koszty ogrzewania lokalu rozliczane będą na koniec sezonu grzewczego. Ponadto Wynajmujący pobierze kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu. Kaucja będzie zwracana po rozwiązaniu umowy najmu - na warunkach określonych
w umowie.

Poza opłatami czynszowymi Najemca pokrywać będzie w całości koszty uzyskiwanych świadczeń pozostających w związku z korzystaniem z lokalu (zużycie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zużycie energii elektrycznej).

 

Szczegółowych informacji udzielają p. Waldemar Nowak i Łukasz Dzikowski tel. 913842828 wew. 36 w godz. 800 - 1500.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Wynajmującego do dnia 25.08.2020r. do godz. 1045. W ofercie należy zamieścić informację o rodzaju działalności, jaka miałaby być prowadzona w przedmiotowym lokalu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2020r. godz. 1100 w siedzibie zamawiającego (świetlica). W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożyli oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *