Konkurs na stanowisko Prezesa Zarzadu Spółdzielni


 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni na następujących zasadach:

 

1.    Kandydat na Prezesa Zarządu musi legitymować się wyższym wykształceniem oraz umiejętnością kierowania  i organizowania pracy w podmiotach gospodarczych. Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych, lub licencji Zarządcy Nieruchomości.

2.    Oferty w zamkniętych kopertach zatytułowane „Konkurs na Prezesa SM" należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 13.10.2021 r do godz. 1450. Oferty złożone w terminie późniejszym, lub nadane pocztą, które nie dotrą w wyznaczonym terminie - nie będą uwzględniane.

3.    Oferta między innymi winna zawierać CV a w nim wyszczególnione posiadane wykształcenie, okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska. Ponadto dyspozycję  w jaki sposób przekazać informację o wyniku konkursu (tel. poczta itp.).

4.    Uprawniona do otwarcia ofert jest Rada Nadzorca Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 .10.2021 r.

5.    Rada Nadzorcza zaprosi wybranych oferentów spełniających warunki konkursu na dzień 27.10.2021 r. celem ich wysłuchania.

6.    Konkurs ważny jest bez względu na ilość ofert.

7.    Rada Nadzorcza może unieważnić konkurs bez podania przyczyn.

8.    Ogłoszenie wyniku nastąpi w dniu 28.10.2021 r. Oferenci zostaną powiadomieni w sposób określony w ofercie.

9.    Wybranemu oferentowi Rada Nadzorcza powierzy pełnienie obowiązków  Prezesa Zarządu Spółdzielni od dnia 01.02.2022 r.  na zasadzie umowy o pracę.

 

 

RADA  NADZORCZA SM „NAD REGĄ"

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *