KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko:

 

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym;
 • Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
 • Podstawowa znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych wraz ze związaną z tym infrastrukturą energetyczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą;
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia negocjacji;
 • Podstawowa znajomość prawa budowlanego, zasad kosztorysowania prac budowlanych, prawa pracy;
 • Dyspozycyjność;
 • Odporność na stres;
 • Stan zdrowia umożliwiający zajmowanie stanowiska kierowniczego potwierdzony zaświadczeniem lekarskim;
 • Niekaralność;
 • Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą" w Gryficach;
 • Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Nad Regą" w Gryficach oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • List motywacyjny zawierający dane osobowe i kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail) kandydata, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy, zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej, oświadczenie co do wysokości oczekiwanego wynagrodzenia;
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą" w Gryficach;
 • Oświadczenie o niezajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec SM „Nad Regą", w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec SM „Nad Regą" w Gryficach;
 • Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy danych i informacji, jakie kandydat uzyska o działalności SM „Nad Regą" w Gryficach w toku prowadzonego postępowania konkursowego;
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (do pobrania wraz z klauzulą informacyjną RODO ze strony internetowej Spółdzielni w zakładce „Dokumenty" pod adresem: www.smnadrega.pl).

Składanie ofert:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. godz. 14.45.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez ich otwierania.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" lub przesłać pocztą na adres SM „Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice.

Liczy się data wpływu oferty do Biura Spółdzielni, nie liczy się data stempla pocztowego.

W każdym przypadku kopertę należy zakleić a na kopercie należy dopisać „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu".

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi w dniu 22 kwietnia 2024 r.

O przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury Rada Nadzorcza zawiadomi kandydatów pocztą elektroniczną. Z wybranymi kandydatami Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w dniu 13 maja 2024 r. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów zostaną im odesłane listem poleconym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 maja 2024 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *