ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" - Uchwałą nr 15/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Z w o ł a ł

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 1700 w Sali Widowiskowej (na piętrze) Gryfickiego Domu Kultury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:

a.      Przewodniczącego;

b.      Sekretarza;

c.       Dwóch Asesorów.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Odczytanie pełnomocnictw do reprezentowania Członków.

4.      Wybór połączonej Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków.

5.      Krótkie wystąpienia zaproszonych gości.

6.      Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji Uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7.     Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie prawomocności i prawidłowości zwołania Walnego
        Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach.

8.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

9.     Informacje ogólne i sprawy bieżące.

10.   Sprawozdania za 2023 rok:

a.      Rady Nadzorczej Spółdzielni;

b.      Zarządu Spółdzielni;

c.      Finansowe. 

11.    Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a.      zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;

b.      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023;

c.      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023;

d.      udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2023;

e.      sposobu rozdysponowania nadwyżki bilansowej;

f.        ustalenia najwyższej kwoty zobowiązania, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2024/2025;

g.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

13.    Przedstawienie i przegłosowanie projektów uchwał lub wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni
         w trybie § 29 ust. 6-8 Statutu Spółdzielni.

14.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.

15.   Zamknięcie obrad.

 

INFORMACJA W SPRAWIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdania za 2023 r., projekty uchwał, zgłoszone wnioski oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu od dnia 27 maja 2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jana Dąbskiego 48 w Gryficach pok. Nr 11 oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Głębokiej 3A w Trzebiatowie.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania pisemnych wniosków do komisji Uchwał i Wniosków w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzania. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

                                                                                          

 

Pobierz załącznik


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *