Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2018 roku


                                                     Z A W I  A D O M I E N I E

          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Art. 39), ustawy z dnia 15 grudnia  2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Art. 83) oraz Statutu Spółdzielni (§ 25), Uchwałą nr 8/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,

 Z w o ł a ł

 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” w Gryficach, które odbędzie się w dwóch częściach:

  •  Część pierwsza – w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 1700 w Sali Konferencyjnej (na parterze) Urzędu Miasta i Gminy w Gryficach.         
  • Część druga - w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godzinie 1700 w Sali Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury ul. Wojska Polskiego 67 w Trzebiatowie.

z następującym projektem porządku obrad:

1.         Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów.

2.         Zatwierdzenie porządku obrad.

3.         Zatwierdzenie  regulaminu Walnego Zgromadzenia.

4.         Wybór komisji:

·     połączonej Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, i Wyborczej,

·     Uchwał i wniosków.

5.         Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6.         Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie prawomocności i zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” w Gryficach.

7.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8.         Sprawozdania za 2017 rok:

a)     Rady Nadzorczej Spółdzielni.

b)     Zarządu Spółdzielni.

c)      Finansowe. 

9.         Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.      Wybór delegata i zastępcy na VII Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

11.      Zmiana Statutu.

12.      Podjęcie uchwał  w sprawach:

a)     zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

b)     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

c)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

d)     udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.,

e)      ustalenia najwyższej kwoty zobowiązania jaką Spółdzielni może  zaciągnąć w latach 2018/2019,

f)      zmiany statutu,

13.      Informacje ogólne, sprawy bieżące, dyskusja.

14.      Przedstawienie i przegłosowanie zgłoszonych wniosków.

15.      Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16.      Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyboru delegata i zastępcy na VII Zjazd Związku Rewizyjnego z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

17.      Zamknięcie obrad.

        Ze sprawozdaniami za 2017 r., z projektami uchwał, z wnioskami, z propozycją nowego Statutu oraz z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia można się zapoznać od dnia 24 kwietnia 2018 r., w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jana Dąbskiego 48 w Gryficach pok. Nr 11, oraz w biurze przy ul. Głębokiej 3 A w Trzebiatowie. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania pisemnych wniosków do komisji Uchwał  i Wniosków w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzania to jest do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał oraz zgłaszać kandydatów na delegatów na VII Zjazd Związku Rewizyjnego nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia to jest do 11 maja 2018 roku.

                                                                                 ZARZĄD    SPÓŁDZIELNI

 

Pobierz załącznik


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *