Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2019 r.


                                                 Z A W I  A D O M I E N I E

             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Art. 39), ustawy z dnia 15 grudnia      2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Art. 83) oraz Statutu Spółdzielni (§ 29), Uchwałą nr 4/2019       z dnia 27 marca 2019 r.,

Z w o ł a ł

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach, które odbędzie się   w dwóch częściach:

  •             Część pierwsza - w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1700 w Sali Konferencyjnej (na parterze) Urzędu Miasta i Gminy w Gryficach.
  •             Część druga - w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 1700 w Sali Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury ul. Wojska Polskiego 67 w Trzebiatowie.

z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:

a)         Przewodniczącego,

b)        Sekretarza,

c)         Dwóch Asesorów.

2.         Zatwierdzenie porządku obrad.

3.         Zatwierdzenie  regulaminu Walnego Zgromadzenia.

4.         Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

5.         Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6.         Sprawozdanie Komisji Mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności i zwołania Walnego  Zgromadzenia  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach.

7.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8.         Lustracja Spółdzielni - omówienie protokołu i wniosków polustracyjnych.

9.         Sprawozdania za 2018 rok:

a)         Rady Nadzorczej Spółdzielni.

b)        Zarządu Spółdzielni.

c)         Finansowe. 

10.         Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.         Propozycje zmian Statutu.

12.         Podjęcie uchwał  w sprawach:

a)         zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

b)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

c)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

d)        udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 r.,

e)         ustalenia najwyższej kwoty zobowiązania jaką Spółdzielni może  zaciągnąć  w latach 2019/2020,

f)         zmiany statutu,

13.         Informacje ogólne i sprawy bieżące.

14.         Przedstawienie i przegłosowanie zgłoszonych wniosków.

15.         Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16.         Zamknięcie obrad.

       Sprawozdania za 2018 r., projekty uchwał, zgłoszone wnioski, propozycje zmian do Statutu, protokół  z lustracji oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jana Dąbskiego 48 w Gryficach pok. Nr 11, oraz w biurze przy ul. Głębokiej 3 A  w Trzebiatowie. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania pisemnych wniosków do komisji Uchwał  i Wniosków w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzania. Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

                                                                                              ZARZĄD    SPÓŁDZIELNI

 

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07 Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *